Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Iedereen is van harte welkom op onze website, maar er gelden wel enkele huisregels. Door gebruik te maken van deze site verklaar je de gebruiksvoorwaarden van Café ’t Haantje gelezen en begrepen te hebben, hiermee in te stemmen en hieraan gebonden te zijn. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Doelgroep

Deze website is alleen bedoeld voor meerderjarigen, omdat de huidige wetgeving de reclame, de verkoop en het schenken aan en de consumptie van alcohol aan personen onder de 18 jaar verbiedt. Niettemin controleert Café ‘t Haantje de juistheid van de door gebruikers gegeven leeftijdsinformatie niet en is zij niet verantwoordelijk voor het schenden van de toegangsvoorwaarden en het bezoeken van de website door minderjarigen. Café ‘t Haantje raadt ouders, vertegenwoordigers en verzorgers aan toezicht te houden op of passende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het internetgebruik van kinderen.

Nauwkeurigheid van de inhoud

Café ’t Haantje stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Café ’t Haantje biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Café ’t Haantje behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te wijzigen en/of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

Je neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Café ’t Haantje en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

De website en de inhoud hiervan (zoals onder andere tekst, afbeeldingen, vormgeving, opmaak, software en codes) worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Verbod op commercieel gebruik

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Café ’t Haantje of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten en diensten van Café ’t Haantje te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

Links naar andere websites

Café ’t Haantje kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Café ’t Haantje is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Café ’t Haantje niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacy beleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Anti-Spam

Het versturen van Spam (ongevraagde commerciële berichten) is in Nederland nadrukkelijk verboden. Dat geldt ook voor zakelijk verkeer (van bedrijf naar bedrijf). Het is dan ook niet toegestaan om op deze website gepubliceerde e-mail adressen op te slaan en/of te gebruiken voor het versturen van Spam. Bij overtreding zullen wij onverwijld misbruik rapporteren bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM en anti-spam organisaties.

Aansprakelijkheidsbeperking

Café ’t Haantje neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Door deze website te gebruiken, en daardoor de gebruiksvoorwaarden te accepteren, bevestig je dat je Café ’t Haantje niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die je lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingsmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al je gegevens) om jezelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

waterhaan 2
haantje onderkant

CAFÉ ’t HAANTJE
Bierens de Haanweg 12
3076 DC Rotterdam
010 419 7776

K.v.K.: 56008805

geen 18 geen druppel

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 11:00 – 22:00
Woensdag: 11:00 – 22:00
Donderdag: 11:00 – 22:00
Vrijdag: 11:00 – 23:00
Zaterdag: 12:00 – 23:00
Zondag: 12:00 – 22:00

bob

BELANGRIJK
Privacy & Cookies
Gebruiksvoorwaarden
Contact

Heb je een allergie? Meld het ons.

©2018 – tot heden           Café ’t Haantje
Alle rechten voorbehouden